กธ.กีฬาวุฒิสภาจับมือส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์จัดสัมนา”การใช้เฟซบุ๊คเพื่อให้เข้าถึงประชาชน”

leader banner
กธ.กีฬาวุฒิสภาจับมือส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์จัดสัมนา"การใช้เฟซบุ๊คเพื่อให้เข้าถึงประชาชน" 1

“กรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา” ร่วมกับ “ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์” เตรียมจัดสัมนา “การใช้เพจเฟซบุ๊คเพื่อให้เข้าถึงประชาชน” ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้

วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์จากการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใกล้การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางแนวทางไว้

กธ.กีฬาวุฒิสภาจับมือส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์จัดสัมนา"การใช้เฟซบุ๊คเพื่อให้เข้าถึงประชาชน" 2

นอกจากนั้น ยังได้รับรองการจัดสัมมนาคณะกรรมาธิการครั้งแรกเรื่องการใช้เพจ facebook ของคณะกรรมาธิการฯ ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและรับรู้การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยเชิญ นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ พร้อมด้วย นายมนูญ อุทกะวารี และ นายสันติสุข เกตุรมน์ จากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เป็นวิทยากร ร่วมกับ นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษากรรมาธิการ มาแนะนำการเขียนข่าวด้วย ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้