กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน

leader banner
กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน 1

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเห็นชอบ องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุปราณี คุปตาสา โดยจะประเมินการทดลองงานช่วง 4 เดือนแรก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีละ 2 ครั้ง

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน 2

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (นางสาวสุปราณี คุปตาสา) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรรมการ 4 ท่านประกอบด้วย นายจิรศักดิ์ พรหมทอง ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ, นายปัญญา หาญลำยวง , นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี อนุกรรมการ และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะ อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน 3

โดยที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ซึ่งองค์ประกอบและหลักเกณฑ์เพื่อแนบท้ายสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน จะพิจารณาศึกษาตามแนวทาง ดังนี้

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน 4


1. ความเป็นมาของการกำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ฯ ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ
3. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. องค์ประกอบการประเมิน กำหนดเป็นค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)
5. คำจำกัดความแต่ละด้านที่ประเมิน
6. หลักเกณฑ์การกำหนดระดับของผลตอบแทนฯ
7. หลักเกณฑ์การประเมินผลค่าน้ำหนักร้อยละ
ทั้งนี้จะประเมินการทดลองงานช่วง 4 เดือนแรก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติปีละ 2 ครั้ง

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ทดลองงาน ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 4เดือน 5