ก้องศักด” ลงนามรับรองกรรมการสองล้อ “เสธ.หมึก” ยันหากหวังเป็นเจ้าซีเกมส์ที่ญวน ต้องจัดแข่งขันจักรยานในแบบ New Normal

leader banner
ก้องศักด” ลงนามรับรองกรรมการสองล้อ “เสธ.หมึก” ยันหากหวังเป็นเจ้าซีเกมส์ที่ญวน ต้องจัดแข่งขันจักรยานในแบบ New Normal 1

“ก้องศักด ยอดมณี” ผู้ว่าการ กกท. ลงนามรับรองการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ชุดใหม่ อย่างเป็นทางการ ด้าน “เสธ.หมึก” เผยสองล้อไทยไม่เคยหยุดนิ่ง แม้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาดไปทั่วโลก แต่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ยังร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรม “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” พร้อมวางแผนจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่-ถนน-เสือภูเขา ในรูปแบบ New Normal เพื่อให้นักกีฬาพัฒนาทักษะและมีความแข็งแกร่ง เป้าหมายคือการรักษาความเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องบอลรูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ปรากฏว่า สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 41 สโมสร ต่างให้ความไว้วางใจ เทคะแนนเสียงทั้งหมดให้ พลเอกเดชา เหมกระศรี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ อย่างเป็นเอกฉันท์ อีก 1 สมัย และนับเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ล่าสุด นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขึ้นใหม่ทั้งชุด พร้อมแนบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬา (ส.ฬ.8) ทะเบียนเลขที่ 052/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุด ที่ ส.จ.ท.316/2536 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาแล้ว ดังนี้

1.การยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขึ้นใหม่ทั้งชุด พร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 นายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขึ้นใหม่ทั้งชุด

2.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องบอลรูม C ชั้น 6โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พลเอกเดชา เหมกระศรี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีคำสั่งที่ 23/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563-2567 จำนวน 19 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่มาจากสมาชิก จำนวน 15 คน และบุคคลทั่วไป 4 คน เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2562 ข้อ 17 และเป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการควบคุมสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬา หรือการส่งเสริมกีฬาโดยตรง ข้อ 10 ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่นายกสมาคมได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ (19 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2567)

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ, นายมนตรี อัศวาจารย์ อุปนายก คนที่ 1, นายเอกชัย เศวตสมภพ อุปนายก คนที่ 2, นายประธาน ไชยประสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 3, พลเอก วีระกูล ทองมา อุปนายก คนที่ 4, พลเอก ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ อุปนายก คนที่ 5, พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ อุปนายก คนที่ 6, พลตรี ชลทิศ เลาหะคามิน อุปนายก คนที่ 7, พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร อุปนายก คนที่ 8, พลตรี พลศักดิ์ ศรีเพ็ญ อุปนายก คนที่ 9, นายสุวิช ชูตระกูล อุปนายกและฝ่ายกฏหมาย, นายเกริก วงศาริยวานิช อุปนายกและฝ่ายสวัสดิการ, นายธริษตรี จุลกทัพพะ อุปนายกและฝ่ายสนับสนุน, นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ อุปนายกและฝ่ายเยาวชนและสตรี, นายแพทย์เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ อุปนายกและฝ่ายแพทย์, พันเอก สุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ อุปนายกและฝ่ายทะเบียน, นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์ เลขาธิการ, นายเอกพงศ์ โพธิ์อ่อง รองเลขาธิการและฝ่ายประชาสัมพันธ์, นาวาโท ฐิตพร น้อยรักษ์ รองเลขาธิการและเหรัญญิก

ก้องศักด” ลงนามรับรองกรรมการสองล้อ “เสธ.หมึก” ยันหากหวังเป็นเจ้าซีเกมส์ที่ญวน ต้องจัดแข่งขันจักรยานในแบบ New Normal 2

ส่วนที่ปรึกษา / ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมกีฬาจักรยานฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายอภัย จันทนจุลกะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายสุรวุฒิ เชิดชัย รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายวิชิต ว่องวัฒนาการ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายโสภณ ดำนุ้ย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายธีระพงศ์ นิยมทอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ, ประธานที่ปรึกษา, พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองประธานที่ปรึกษา, พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ รองประธานที่ปรึกษา, พลเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานที่ปรึกษา, นายชัยพร ปิยสุรประทีป รองประธานที่ปรึกษา, พลเรือโท ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ที่ปรึกษา, พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ที่ปรึกษา, นายอนุสรณ์ นาคาศัย ที่ปรึกษา, นายบุญชู จันทร์สุวรรณ ที่ปรึกษา, นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษา, นายสุทิน กับปะหะ ที่ปรึกษา, นายประเทศ บุญยงค์ ที่ปรึกษา, นายผจญ อุลปาทร ที่ปรึกษา, นายสุชาติ ภาษาประเทศ ที่ปรึกษา, นายณัฐพงศ์ โลหิตนาวี ประธานฝ่ายเทคนิค, เรืออากาศเอก สุภัทร ศรีไสว ประธานผู้ตัดสิน

พลเอกเดชา กล่าวว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมตลอดเวลา แม้ว่าทั่วโลกจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สมาคมฯ ก็ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” เพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่ผู้ฝึกสอนจัดให้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอยู่ที่บ้านของตัวเอง ด้วยการปั่นจักรยานออนไลน์ หรือ E-Cycling ผ่านแอปพลิเคชั่น “Zwift” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaicycling Association จนได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ มียอดผู้ชมพุ่งกระฉูดทะลุกว่าครึ่งล้านวิวแล้ว

“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า เวลานี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ กำลังรอมาตรการผ่อนคลาย และการอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ให้จัดการแข่งขันได้ โดยสมาคมพร้อมที่จะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2563 สนามแรก รวมทั้งการแข่งขันจักรประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สนามที่ 3 ในรูปแบบ New Normal เน้นแข่งขันเฉพาะประเภทบุคคล ไม่จัดแข่งประเภททีม รวมทั้งยึดมาตรการหลัก 5 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

“ดังที่ทราบกันดีว่า ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.-2 ธ.ค.2564 เขาให้นักกีฬาทำการเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา รวมทั้งจัดการแข่งขันไปแล้วหลายรายการ ส่วนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เพิ่งอนุญาติให้นักกีฬาเริ่มฝึกซ้อมได้ แต่ยังไม่มีการแข่งขัน หลายคนอาจจคิดว่ายังเหลือเวลาอีกตั้ง 1 ปี แต่ขอเรียนให้ทราบว่ากีฬาจักรยาน ไม่เหมือนกีฬาบางชนิดที่ใช้เวลาฝึกซ้อมแค่ไม่กี่เดือน เพราะนักกีฬาจักรยาน ถ้าหยุดฝึกซ้อมไปเพียง 4-5 วัน พละกำลังและความแข็งแกร่งก็เริ่มลดน้อยลง เราจึงต้องใช้เวลาเตรียมตัวกันเป็นปี หากมีการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ให้นักกีฬาได้ประลองฝีมือกัน ก็จะช่วยให้นักกีฬาเกิดทักษะและความแข็งแกร่ง เพราะเป้าหมายของเราคือการรักษาตำแหน่งความเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาจักรยาน ในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ให้จงได้” พลเอกเดชา กล่าวเสริมในตอนท้าย.