“มิค พชรกฤต”โพสกล้ามสวยคว้าแชมป์ครั้งแรก

leader banner

การแข่งขันรายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมประจำปี ตามนโยบาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งปรเทศไทย จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไทย (สสส.) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้าร้านนายอินทร์ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์พระราม 2 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมีการชิงชัยทั้งหมด 10 รุ่นการแข่งขัน มีผลการแข่งขันดังนี้ สปอร์ตฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 24 ปี อันดับ 1 วรินทร จันทร์ศิริเจิรญ, อันดับ 2 ธัญดนัย บุญช่วย, อันดับ 3 ชานน สันต์สี, อันดับ 4 ณัฐพล กวนเมืองใต้, อันดับ 5 มุนินทร์ จันทะวงษา

สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี แชมป์เป็นของ “มิค” พชรกฤต กลีบบัว ซึ่งลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกและสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ ส่วนอันดับ 2 สุวิช สุธรรมธารีกุล, อันดับ 3 อรรถวิทย์ บำรงธนสาร , อันดับ 4 อัคราช เสวกฉิม, อันดับ 5 ธราธร ยวงทอง, สปอร์ตฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 35 ปี อันดับ 1 สุรเดช มูลศาสตร์, อันดับ 2 ภัสรพงค์ บุณยมานนท์, อันดับ 3 เสริมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ , อันดับ 4 นภัทร ชารีนิวัฒน์, อันดับ 5 ดุสิต คงเจริญ​, สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นอายุเกิน 35 ปี อันดับ 1 กิตติศักดิ์​ บุระคำ, อันดับ 2 จิรายุส บุญฤทธิ์, อันดับ 3 เอกสิทธิ์ รัตนชัย , อันดับ 4 กิตติพงษ์ หาญวงศ์ไพบูลย์, อันดับ 5 ทิพากร สุภาพวรรณ์​, แอธเลติคฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม. อันดับ 1 สราวุธ พ่วงพี, อันดับ 2 สาคร สุขสวัสดิ์, อันดับ 3 เอกรินทร์ ยอดมงคล, อันดับ 4 ณัฐพงศ์ มาเผือก, อันดับ 5 ทัศบดี แสงแจ่ม,แอธเลติคฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม. อันดับ 1 เนติพงษ์ จุลจอหอ, อันดับ 2 ณัฐพันธ์ บุญคล้าย, สุนันท์ ชมมี, อันดับ 3 พิทักษ์ ดวงเกตุ, อันดับ 4 สุนันท์ ชมมี, อันดับ 5 ธนวัฒน์ ปิระนันท์​

โมเดลฟิสิคหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1 จีนา ฤกษ์เมือง, อันดับ 2 ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์, อันดับ 3 นิวาริน จันทร์กรุง, อันดับ 4 ณภัสสฬาภา คำบริบูรณ์, อันดับ 5 พัณณ์ชิตา ตำนานทอง, โมเดลฟิสิคหญิงอายุไม่เกิน 24 ปี อันดับ 1 ปภาณิน วงค์กุลพิลาศ, อันดับ 2 มุกดา เรืองสุขสุด, อันดับ 3 กนกพร ดวงจันทร์, อันดับ 4 มัณฑนา เก๋วัน, อันดับ 5 ชนิภรณ์ แก้วโชติ , โมเดลฟิสิคหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี อันดับ 1 ธัญญารัตน์ ฮีธเธอร์, อันดับ 2 เปรมยุดา เพ็งแพง, อันดับ 3 สุวรรณา สุขทั่ว, อันดับ4 พิชญา ทองศรี, อันดับ 5 เจตสุาภ อันทะศรี ,โมเดลฟิสิคหญิง อายุเกิน 30 ปี อันดับ 1 รัตนา กาไชยวงศ์, อันดับ 2 ฐานิฎฐ์กานต์ ทวนไธสง, อันดับ 3 ยุพาพร สืบสวน, อันดับ 4 ณกรณ์ จันทร์เกษร, อันดับ 5 สัตวแพทย์หญิง สุภิญญา รักประกอบ