รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง

leader banner
รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 1

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานและร่วมปั่นจักรยาน ในโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง, ดร.นาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ประกอบการภาคเอกชน และมีประชาชนเข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 1,000 คน

รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 2

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า “จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น สวยงาม และมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีประวัติศาสตร์ ของจังหวัดระนอง ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 3

ทั้งนี้ขบวนปั่นจักรยาน เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพจังหวัดระนอง ยังมีกิจกรรม CSR ระหว่างเส้นทางปั่นจำนวน 4 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จ้าลอง) ระยะทางจากจุด Start ถึงจุดที่ 1 ระยะทาง 1.5 กม.
จุดที่2วัดสุวรรณคีรีวิหาร(วัดหน้าเมือง)ระยะทางจากจุดStartถึงจุดที่ 2 ระยะทาง 3 กม.
จุดที่ 3 วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) ระยะทางจากจุด Start ถึงจุดที่ 3 ระยะทาง 7 กม.
จุดที่ 4 วัดตโปทาราม (วัดบ่อน้าร้อน)/บ่อน้าร้อนรักษะวาริน ระยะทางจากจุด Start ถึงจุดที่ 4 ระยะทาง 11 กม.

รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 4
รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 5
รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 6
รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 7
รมว.พิพัฒน์ ปั่นจักรยานเพื่อประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง 8