สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 43/2562 จ.สุราษฏร์ธานี

leader banner
สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 43/2562 จ.สุราษฏร์ธานี 1

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 43/2562 ณ สนามกีฬาเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายคชา เห้งสีป้อง
2.นายอธิษฐาน คงทรัพย์
3.นายวรธน ถิ่นเขาน้อย
4.นายสุวิทย์ รังแท้
5.นายมงคล ไกรสินธุ์
6.นายฉัตรชัย วิชัยดิษฐ
7.นายนภดล ผ่านคํา
8.นายระพีพัฒน์ ขุนจัน
9.นายศักดิ์เกษม พจนพรพันธุ์
10.นายนพวงศ์ อุดม
11.นายณัฐนันท์ ผุดเผือก
12.นายสุริยา กุลเพ็ง
13.นายพิษณุศักดิ์ ศรีใย
14.นายณัฐพล ก่อกิตติพงศ์
15.นายนพชาตรี ยุรกิตติชัย
16.นายจักรพันธ์ สมพร
17.นายณัฐภัทร จำนงค์
18.นายธนกฤต อยู่จัตุรัส
19.นายวัฒถาภรณ์ อุ่นนันกาศ
20.นายฟัยซอล สองเมือง
21.นายณรงค์เดช เภอสม
22.นายพลาพร ขุนทอง
23.นายประดิพัทธ์ ฟักแก้ว
24.นายธัญธวัช โอเอี่ยม
25.นายฐาปนา หอมกอ
26.นายเกรียงศักดิ์ เชื้อพราหม์แพ
27.นายกฤตานน พรหมแก้ว
28.นายดนุสรณ์ พระอัมพร
29.นายสุชลย์ ระวิวรรณ
30.นายพีรพงศ์ หลงสะเตีย

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ก่อนวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ และไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามกีฬาเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน