ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF

leader banner
ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 1

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ณ ห้องอัมรินทร์ อาคาร 1 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในฐานะอุปนายกฯ และ ดร.อิงลิช หวง ประธานสหพนัธ์กีฬาคอร์ฟบอลแห่งเอเซีย (IKF ASIA )ร่วมกันแถลงข่าวการจดัการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ทั่วไป จะจัดการแข่งขัน ประเภทคอร์ฟบอล 8

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 2


รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มี 8 ทีม ไดแ้ก่โรงเรียนวัดม่วง, โรงเรียนวัดสุวรรณ โรงเรียนวัดศาลาครืน , โรงเรียนวัดบางปะกอก, โรงเรียนวัดนิมมานรดี, โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์, โรงเรียนวัดปุรณาวาส, ทีม Devil ant
รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี มี 8 ทีม ได้แก่โรงเรียนวัดบางปะกอก, โรงเรียนวิชูทิศ, โรงเรียนปทุมวิไล , โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, ทีม Devil ant, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีและ ทีมโรงเรียนวัดนิมมานรดี

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 3


รุ่นประชาชนทั่วไป มี 8 ทีมได้แก่ SWU , ทีม Devil ant, ทีมสามห่วง, ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), ม.ขอนแก่น , ม.นอร์ทกรุงเทพ, โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันฯ จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. และพิธีปิดในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น.การแข่งขันคร้ังนี้ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ทางสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, บริษัท บบ้านปู จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์มิวสิคเคิล จำกัด, บริษัท มุ่งพิพัฒน์อุตสาหกรรม (1993), บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด (มหาชน), บริษัทโอ
เซล จำกัด และบริษัทแคบริด จำกัด

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 4


นอกจากน้ันสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลนานาชาติ (IKF) ส่ง ดร.อิงลิช หวง Dr.Inglish Ying Che Huang ประธานสหพันธ์คอร์ฟบอลแห่งเอเซีย(IKF ASIA) เป็นตัวแทนมอบรางวัลสมาคมกีฬาคอร์ฟบอล
พัฒนาดีเด่น Best Grassroots Development ให้กับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็น
สมาคมฯ ที่มีการพัฒนาในระดับพื้นฐานที่ดีที่สุดโดยมี รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 5


“ ท้ายนี้ทางสมาคม ฯได้รับการสนับสนุนการฝึกปฎิบัติการสำหรับผู้ตัดสินจาก IKF Asia โดย IKF Asia ได้ส่งผู้ตัดสินมาช่วยทำ workshop ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ตัดสินชาวไทยมีความมั่นใจและสามารถตัดสินรายการนี้ได้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการแข่งขัน รายการนี้จะจุดประกายให้นักกีฬาชาวไทยสนใจกีฬาคอร์ฟบอลมากยิ่งขึ้น และมี
โอกาสที่จะเล่นเพื่อประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.ปราณี ขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่ง ประเทศไทยกล่าวในที่สุด

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 6
ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 7
ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อม รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากIKF 8