ส.ฟุตบอล ย้ำ นักกีฬาต่างชาติเข้าไทย ต้องปฎิบัติตามการจัดระเบียบเคร่งครัด

leader banner

สมาคมฯ ขอความร่วมมือสโมสรแจ้ง วัน เวลา สถานที่กักตัว นักกีฬา-จนท. เมื่อเข้าสู่ประเทศไทย

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคล นั้น

ในการนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) จึงขอให้สโมสรสมาชิกที่นำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยเคร่งครัด และขอความร่วมมือสโมสรสมาชิก แจ้งรายละเอียดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ต่อสมาคมฯ ว่าจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เมื่อใด จำนวนกี่คน และเข้ากักตัว ณ สถานที่แห่งใด

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอล ประชาชน และประเทศไทยได้