ส.ว่ายน้ำ” ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31

leader banner
ส.ว่ายน้ำ" ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31 1

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เน้นพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมตั้งเป้าเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

ส.ว่ายน้ำ" ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31 2

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม และได้มีการแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายของนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบไว้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีนโยบายจำนวน 5 ข้อ คือ 1.ให้ความสำคัญและจัดความเร่งด่วนการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในเชิงบูรณาการ เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นรูปธรรม 2.จัดทำแผนพัฒนานักกีฬาในระยะยาวสู่ความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน3.ยกระดับการบริหารงานไปสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มบทบาทของสมาคมในสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติและสหพันธ์ว่ายน้ำระดับภูมิภาค4.พัฒนางานสวัสดิการนักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาให้เหมาะสม และมีความรวดเร็วในการช่วยเหลือและสนับสนุน5.สนับสนุนแผนการก่อสร้างและเตรียมแผนดำเนินงานศูนย์กีฬาทางน้ำที่จะเกิดขึ้นโดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส.ว่ายน้ำ" ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31 3

ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการ และฝ่ายกีฬา 5 ชนิดกีฬา ได้ดำเนินการตามนโยบายดังนี้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อใช้ในการทดสอบและฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย จัดทำยุทธศาสตร์สมาคมฯ ปี พ.ศ. 2563 –2567 โดยมีเป้าหมายในช่วง 2 ปีแรก คือการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม และทุกฝ่ายกีฬาได้ดำเนินการวางแผนเตรียมนักกีฬาระยะยาว (4 ปี) เพื่อฝึกซ้อมนักกีฬาโดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ ปี 2567 ซึ่งก็คือ รายการโอลิมปิกเกมส์ ที่ประเทศฝรั่งเศส ส่งบุคลากร เทคนิคกีฬาและผู้ฝึกสอน เข้ารับตำแหน่งในสหพันธ์ว่ายน้ำเอเชีย (AASF) เพื่อเพิ่มบทบาทในสหพันธ์ฯ และดำเนินการส่งผู้ตัดสินไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันระดับนานาชาติ อีกทั้งเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งรายการในทุกๆ ปี และเตรียมการจัดประชุมหรือกิจกรรมระดับนานาชาติ พร้อมกับการให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ฝึกซ้อม วัสดุและอุปกรณ์การฝึกซ้อม สำหรับศูนย์กีฬาทางน้ำ และพิจารณาแก้ไขร่าง TOR ในการก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำ

ส.ว่ายน้ำ" ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31 4

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร ได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า “ตอนนี้ผมให้สมาคมของเราจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายในการเป็นเจ้าเหรียญทองรายการซีเกมส์ และมอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อวางแผนและดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในประชาคมว่ายน้ำ เพื่อลดช่องว่างระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกสโมสร รวมถึงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และบุคลากรทางการกีฬาด้วย และเพิ่มบทบาทของสโมสรสมาชิก โดยให้การสนับสนุนในเชิงรุก เช่น การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพัฒนาการกระจายข่าวสารให้ทั่วถึง เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินสมาคมฯ ให้มีมาตรฐานสากล โดยผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ำและต้องมีการประเมินผลงานผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นก้จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับสมาคมกีฬาภายในประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนนักกีฬาที่มีทักษะและศักยภาพใกล้เคียงกับนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เช่น นักกีฬายิมนาสติก เป็นต้น”

ส.ว่ายน้ำ" ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31 5

สำหรับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันรายการระดับชิงแชมป์ประเทศไทย รายการแรกหลังจากต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 คือการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่หาดบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ส.ว่ายน้ำ" ประชุมบอร์ดบริหารตั้งเป้าครองเจ้าสระซีเกมส์ครั้งที่ 31 6