“ส.ว่ายน้ำ” ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน

leader banner
"ส.ว่ายน้ำ" ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน 1

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ที่ประชุมการประชุมสมาคมฯ ได้แถลงผลการดำเนินการประจำปี 2562 ด้านการบริหาร ผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศในปี 2562 ได้รับการประเมินผลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา และปรับระบบการบริหารจัดการของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

"ส.ว่ายน้ำ" ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน 2

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุป ผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา รับรองงบดุลสมาคมฯ ปี 2562​ และชี้แจง แผนงานและนโยบาย ของสมาคม ที่จะดำเนินการในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 รองนายกฯ ยังกล่าวขอขอบคุณ การปฏิบัติงาน และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมกีฬาทุกๆ ทีม ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความร่วมมือของทุกคนและขอให้นำบทเรียนที่ได้รับ ไปปรับปรุง และเร่งพัฒนาวงการกีฬาทางน้ำให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมตั้งเป้าหมายกลับมาเป็นจ้าวสระในระดับอาเซียนให้ได้อีกครั้ง โดยเฉพาะการแข่งขันซีเกมส์ซึ่งในอดีต ไทย เราเองเคยเป็นอันดับหนึ่งมาก่อนโดยได้ให้นโยบายในการพัฒนา 5 ข้อคือ

"ส.ว่ายน้ำ" ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน 3

1.ให้ความสำคัญ และจัดความเร่งด่วน การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปธรรม

2.จัดทำแผนพัฒนานักกีฬาในระยะยาวสู่ความเป็นเลิศ และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน

3.ยกระดับการบริหารงาน ไปสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ในสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ และสหพันธ์ว่ายน้ำระดับภูมิภาค

4.พัฒนางานสวัสดิการนักกีฬา และบุคลากรทางกีฬา ให้เหมาะสม และมีความรวดเร็ว ในการ ช่วยเหลือและสนับสนุน

5.สนับสนุนแผนการก่อสร้าง และเตรียมแผนงานศูนย์กีฬาทางน้ำ ที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

"ส.ว่ายน้ำ" ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน 4

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ยังได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติ เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตามนโยบายของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรและสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก สถาบันการศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในด้านชีวกลศาสตร์มาช่วยสนับสนุนนักกีฬาในการวิเคราะห์การว่ายน้ำให้เหมาะสม เช่น การทดสอบการใช้อุโมงค์น้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีในด้านโภชนาการ จิตวิทยา กายภาพบำบัด และสรีระวิทยาอีกด้วย

"ส.ว่ายน้ำ" ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน 5

นอกจากนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นจำนาวเงิน 10 ล้านบาท และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอีก 5 ล้านบาท,บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10 ล้านบาท ,กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 10 ล้านบาท,บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 5 ล้านบาท,บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2 ล้านบาท,บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5 ล้านบาท,บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 ล้านบาท และ กลุ่มเบญจจินดา 1 ล้านบาท

"ส.ว่ายน้ำ" ประชุมสามัญประจำปีตั้งเป้าคัมแบ็กครองจ้าวสระอาเซียน 6